دوشنبه, 28 خرداد 1397

سال


مدل یونسفر ایران

مدل یونسفر ایران (IRIM)


 به منظور مدلسازی  یونسفر در ایران، داده­ های جمع­ آوری شده توسط گیرنده ­های دو فرکانس ایستگاه های شبکۀ سراسری ژئودینامیک ایران IPGN ) به صورت روزانه توسط نرم­ افزار برنیز آنالیز و پردازش می شوند که این پردازشها به ترتیب شامل مراحل زیر هستند:

1)      هموارسازی مشاهدات کد با استفاده از مشاهدات فاز موج حامل

2)      تعیین بایاس­های کد تفاضلی ( DCB ) برای گیرنده ­ها

3)      برآورد ضرایب مدل هارمونیک کروی

4)      تولید نقشه­ های یونسفری به صورت گرید

لازم به ذکر است که قبل از هموارسازی مشاهدات کد، مشاهدات فاز به منظور برطرف کردن جهش­های فازی مورد پیش­ پردازش و پالایش قرار می­ گیرند.

در مدلسازی یونسفر به این شیوه مقادیر برآورد شدۀ TEC هر 24 ساعت یک بار توسط توابع هارمونیک کروی تا درجه و مرتبه 6 بسط داده می‌شوند. 

فایلهای مربوط به مدل یونسفر ایران در دو قالب ضرایب هارمونیک کروی (با پسوند ION) و گرید (با پسوند INX) از همین صفحه برای روزهای مختلف سال قابل دسترسی هستند. 


مدل یونسفر ایران -2014


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8