پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
اداره کل نقشه‌برداری  منطقه  شمال شرق کشور

اداره کل نقشه برداری منطقه  شمال شرق از سال 1372 به منظور تمرکز زدایی و تسهیل دسترسی متقاضیان نقشه و اطلاعات مکانی و با تاکید بر استفاده از نیروهای متخصص بومی در محدوده شمال شرق کشور تاسیس شد. در طی بیش از 25 سال فعالیت این اداره کل خدمات متنوع و تخصصی مختلفی به متقاضیان و کاربران نقشه و اطلاعات مکانی ارائه شده و در بسیاری از فعالیت های بنیادی سازمان نقشه برداری شامل توسعه و گسترش شبکه های بنیادی ، تهیه و تولید نقشه های پوششی 1:25000 و 1:2000 شهری ایفای نقش کرده است. 
اهداف و وظایف
همکاری طراحي و اجراي عمليات نقشه برداري بنيادي : از قبيل ايجاد و گسترش شبكه هاي سراسري ژئودزي، ترازيابي دقيق و ژئوديناميك.
همکاری درتهية نقشه هاي مبنايي كشور در مقياس 1:25،000 و مقياس هاي ديگر در راستاي برنامه هاي توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور .
تعيين سطوح مبناي نقشه برداري از قبيل سيستم هاي تصوير مناسب .
ايجاد ايستگاههاي دائمي تعيين موقعيت ماهواره اي ، و ارائة خدمات مربوط .
ارائه نقشه هاي مورد نياز طرحهاي عمراني ادارات و سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي.
دريافت سفارش عكسبرداري هاي هوايي و پردازش هاي تصويری مورد نياز دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي.
طراحي و ايجاد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) ، سيستم هاي اطلاعات زميني (LIS) و تشكيل پايگاه داده هاي توپوگرافي ملي(NTDB)
همكاری باکميسيونهای (GIS)استانهای تحت پوشش
طرح و اجراي پروژة اطلس های استانی  و نقشه هاي موضوعي .
گردآوري و بايگاني اطلاعات جغرافيايي و نسخة اصلي نقشه ها به منظور ايجاد بانك اطلاعاتي.
همکاری با کمیته استاندارد سازمان نقشه برداری کشور در تهيه و تدوين استانداردها ، قوانين و دستورالعمل هاي لازم براي ايجاد يكپارچگي و انسجام در مراحل كارفني و اجرايي سازمان و ساير موسسات و نهادهاي فعال در عرصه هاي مرتبط .
نظارت و كنترل كيفي بر تمام فعاليت هاي تهية نقشه انجام شده در موسسات و بخش هاي دولتي و خصوصي طبق استانداردهاي بين المللي .
همكاري با مجامع علمي ، فني داخل و خارج و تبادل اطلاعات با آنها .
برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه هاي مهندسي نقشه برداري در حيطة مقررات مربوط .
برگزاري كنگره ها، كنفرانس ها و سمينارهاي مرتبط بـــا مهندسي نقشه برداري در سطح منطقه ای و استانی و شركت در همایش های داخلي و خارجي ذيربط .
ادارات زیر مجموعه
اداره ژئودزي و نقشه برداري زمیني
اداره پردازش داده ها و ساماندهی  اطلاعات مکاني
اداره نظارت و کنترل کیفي
اداره پشتیباني و خدمات فني

ورود به صفحه اداره کل

5.3.5.0
V5.3.5.0