پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
  • EN
 اداره کل نقشه‌برداري منطقه شمال غرب کشور    
اين اداره کل ابتدا تحت عنوان "مديريت نقشه‌برداري استان آذربايجان شرقي" به استناد بودجه مصوب سال 1368 قانون بودجه و در راستاي سياست تمرکز زدايي و با پيگيريهاي لازم از طرف مسئولين وقت استان از سازمان نقشه برداري کشور در ديماه سال 1370جهت ارائه خدمات نقشه برداري و انجام شرح وظايف ملي سازماني به مرکزيت تبريز ، تاسيس گرديد. در سال 1391 طي بازنگري ساختار سازمان نقشه‌برداري کشور، مديريت نقشه‌برداري استان آذربايجان شرقي به "اداره کل نقشه‌برداري منطقه شمال غرب" ارتقاء يافت. حوزه فعاليت اين اداره کل استانهاي : آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان به مرکزيت استان آذربايجان شرقي (کلانشهر تبريز) تعيين شده است.
محورهاي فعاليت، اهداف و مأموريت
- گسترش و بهبود داده‌هاي مبنايي، چارچوب‌هاي مرجع و زيرساخت داده‌هاي مکاني.
- تحکيم مرجعيت سازمان نقشه‌برداري در راهبري و هماهنگي توليد نقشه و اطلاعات مکاني به منظور تضمين کيفيت، تعامل‌پذيري و پايايي.
- ارتقاي تعاملات برون سازماني در سطح منطقه به منظور افزايش اثرگذاري اداره کل.
- انجام فعاليت‌هاي پژوهشي به منظور توسعه و بروزرساني فن‌آوري‌ها و توليد محصولات جديد.
- افزايش سطح تعاملات اجتماعي سازمان به منظور شناخت نيازهاي جامعه و تسهيل و تسريع دسترسي عموم به محصولات و خدمات مختلف سازمان.
- انجام پروژه‌هاي ايجاد، بازنگري و بازسازي شبکه نقاط مبناي مسطحاتي و ارتفاعي در سطح منطقه.
- ايجاد زيرساخت داده مکاني اداره کل و ارائه مشاوره و همکاري با دستگاه‌هاي اجرائي در سطح منطقه براي ايجاد زيرساخت داده مکاني آنها در راستاي ايجاد زيرساخت داده مکاني استاني و ملي.
- نظارت بر پروژه‌هاي توليد نقشه و اطلاعات مکاني در سطح منطقه.
- مشارکت در تصميم‌گيري‌هاي استاني در مسائل مرتبط با اطلاعات مکاني از طريق شرکت در جلسات شوراي اداري و تعامل با استانداري، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط.
- برگزاري دوره‌هاي آموزشي در زمينه روش‌ها و تکنولوژي‌هاي نوين در حوزه ژئوماتيک براي ارتقاء توانمندي‌هاي همکاران اداره کل و دستگاه‌هاي اجرائي متقاضي در سطح منطقه.
- همکاري با سازمان جهت تشکيل پايگاه داده اطلاعات مکاني سازمان نقشه‌برداري کشور در سطح منطقه شمال غرب.
- ارائه نقشه، عکس و ساير اطلاعات مکاني به متقاضيان در سطح منطقه بر اساس ضوابط موجود.
- انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه ژئوماتيک و همکاري و مشارکت با دانشگاه‌ها در سطح منطقه در اين راستا.
ادارات زير مجموعه
اداره پردازش داده‌ها و ساماندهي اطلاعات مکاني 
اداره ژئودزي و نقشه‌برداري زميني 
اداره نظارت و کنترل فني
اداره پشتيباني و خدمات فني


5.3.5.0
V5.3.5.0