پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN

مديريت آبنگاري و امور جزرومدي
مديريت آبنگاري و امور جزر و مدي از مديريت هاي زيرمجموعه معاونت فني، با تكيه بر دانش و مهارت فني كارشناسان و متخصصين مجرب و با بهره گيري از تجهيزات و روش هاي كاري پيشرفته،  خدمات فني- مهندسي خود را در حوزه "هيدروگرافي " (آبنگاري) با كيفيتي در سطح استانداردهاي بين المللي و در جهت توسعه دريايي کشور ارائه مي‌دهد. اين مديريت از پنج اداره تابعه تشکيل يافته  و مسئوليت تهيه چارتهاي دريايي از آبهاي تحت حاکميت کشور و همچنين پايش تغييرات تراز آب در سواحل شمال و جنوب کشور را بر عهده دارد.
محورهاي فعاليت، اهداف و ماموريت
- هدايت و راهبري تمام فعاليت‌هاي مربوط به "هيدروگرافي" بر اساس استانداردهاي بين المللي در سازمان نقشه برداري کشور.

- طراحي و اجراي پروژه‌هاي "هيدروگرافي "در مقياس‌هاي مختلف به منظور برنامه ريزي جهت انجام پروژه هاي مطالعاتي، عمراني و توسعه اي کشور.

- تهيه وبازنگري چارتهاي پوششي از آبهاي تحت حاکميت کشور در مقياس 1:100000 ، تهيه وبازنگري چارتهاي پوششي 1:100000  از سواحل و همچنين ساير مقياس‌هاي مورد نياز با توجه به الزامات داخلي و بين المللي در جهت توسعه دريايي بويژه توسعه مناطق ساحلي و صنايع ساحلي و فراساحلي و تامين ايمني دريانوردي.
- انجام پردازش‌هاي لازم روي داده هاي هيدروگرافي به منظور تبديل اطلاعات به چارت دريايي.
- تهيه چارتهاي دريايي در فرمت هاي کاغذي، رقومي و الکترونيک (ENC) به منظور تامين ناوبري ايمن دريايي بر اساس کنوانسيون بين المللي ايمني جان افراد در دريا (SOLAS).
- انتشار چارتهاي دريايي  در سطح بين المللي به منظور تامين ايمني دريانوردي از طريق کميته ملي هيدروگرافي.
- طراحي، اجرا و راهبري شبکه پايش تغييرات تراز آب در سواحل جنوب و شمال کشور و نمايش برخط اين تغييرات به کاربران از طريق اينترنت.
- آناليز داده هاي تراز آب به منظور محاسبات مربوط به سطح متوسط دريا بعنوان ديتوم ارتفاعي کشور
- آناليز تغييرات تراز آب دريا و ارائه مدلهاي پيش بيني جزر و مد به کاربران در حوزه هاي دريايي از طريق اينترنت و برنامه کاربردي موبايل.
- مشارکت در زمينه نامگذاري عوارض بستر دريا بر اساس استانداردهاي داخلي و بين المللي.
- بررسي و مطالعه فناوريهاي  جديد در حوزه‌هاي مربوط و بکارگيري آنها در صورت امکان.
- اصلاح و بهبود مستمر روش‌هاي کاري به منظور تضمين کيفيت محصولات و خدمات در سطح کشور.
- تهيه و تدوين استاندارد و دستورالعمل‌هاي کاري مورد نياز به منظور جمع آوري و پردازش داده، تهيه چارت و پايش تغييرات تراز آب درياها.
- ارتباط و همکاري فني با سازمان‌ها مؤسسات و نهادهاي داخلي و بين‌المللي مرتبط .
- ارائه خدمات آموزشي به ديگر موسسات و نهادهاي دريايي در قالب کارگاهها و دوره هاي آموزشي.
ادارات زيرمجموعه
اداره آبنگاري و نقشه برداري مناطق ساحلي
اداره آبنگاري و نقشه برداري مناطق فراساحلي و جزاير
اداره امور جزر و مدي و جريان سنجي
اداره پردازش داده هاي دريايي
اداره عمليات ناوبري و تجهيزات 


5.3.5.0
V5.3.5.0