پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN

اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی

اداره کل سامانه ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی سازمان نقشه برداری کشور، مدیریتی است چابک، پیشرو و تعامل پذیر، موثر در تحقق اهداف سازمان نقشه برداری کشور به ویژه در راستای توسعه پایدار کشور، مرجع ارایه سرویس های مکانی بر خط و توزیع یافته از داده های مکانی و نقشه های سازمان نقشه برداری کشور به کاربران، مرجع راهبری و هماهنگی ایجاد پایگاه های داده های مکانی، متولی ساماندهی سامانه های اطلاعات مکانی ملی و استانی، مرجع هماهنگی و راهبری زیرساخت داده های مکانی در سطوح سازمانی، بخشی، شهری، استانی و ملی جمهوری اسلامی ایران.

محورهای فعالیت، اهداف و ماموریت
- آماده سازی، گسترش و بهبود داده های مکانی 
- ایجاد زیرساخت داده مکانی (SDI) سازمان نقشه برداری کشوربا مشارکت ادارات کل و مدیریت های مربوطه.
- آماده سازی و ساماندهی ارایه سرویس های مکانی برخط از نقشه ها و داده های مکانی سازمان نقشه برداری کشور و تسهیل و تسریع دسترسی عموم و کاربران به محصولات مختلف سازمان از طریق ارایه سرویس های مکانی برخط .
- مشارکت درایجاد زیرساخت داده مکانی تا سطح ملی(NSDI)از طریق هماهنگی و راهبری بین دستگاه های اجرایی مربوطه .
- ایجاد ژئوپورتال سازمان نقشه برداری کشور و ارتقای ژئوپورتال سازمانی به ژئوپورتال ملی زیرساخت داده های مکانی با مشارکت سایر بخش های مرتبط.
- تقویت نقش حاکمیتی سازمان نقشه برداری کشور از طریق مشارکت در پیشنهاد قوانین، مقررات و استانداردهای لازم در حوزه های مرتبط با GIS و SDI.
- ایفای نقش کلیدی سازمان نقشه برداری کشور در مدیریت بحران، از طریق مشارکت و راهبری ایجاد پایگاه های داده مکانی، ارایه سرویس های مکانی و زیرساخت های لازم مورد نیاز مدیریت بحران کشور.
- تدوین و توسعه برنامه ها، دستورالعمل ها، اسناد و الزامات فنی مربوط به ایجاد پایگاه های داده های مکانی، ایجاد سرویس های مکانی برخط از داده های مکانی و نقشه ها، مدیریت فراداده و ایجاد کاتالوگ سرویس های مکانی.
- توسعه فعالیت های پژوهشی در حوزه های GIS و SDI و همگامی با دانش روز، نرم افزارها و فناوری های نوین در این زمینه ها با تاکید بر تحقیقات کاربردی، هدفمند و موثر در تحقق اهداف سازمانی و موثر در توسعه پایدار کشور.
- اجرای دوره های آموزشی مرتبط با مفاهیم و نرم افزارهای GIS و SDI.

ادارات زیرمجموعه
ا داره ژئودیتابیس
• اداره پایگاه داده های توپوگرافی
• اداره زیرساخت داده‌های مکانی (SDI)
• گروه توسعه نرم‌افزارها و برنامه‌ها


5.3.5.0
V5.3.5.0