پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
کلیات
 

 

تعریف استاندارد:   

مجموعه ‏اي كه بر اساس تفاهم متقابل تدوين شده و توسط مرجع شناخته شده‏اي تائيد گشته است. چنين مجموعه‏اي، مقررات، خط‏مشي‏ها يا ويژگي فعاليت‌ها يا نتايج فعاليت‏ها را، جهت استفاده مشترك و مكرر، به هدف دستيابي به درجه بهينه ‏اي از نظم در حوزه‌ه‏اي مشخص، فراهم مي‏سازد.

(International Organization for Standardization-ISO)

 

تعریف دستورالعمل:    مجموعه‏اي كه روش انجام فعاليت را به هدف دستيابي به محصولي استاندارد  مشخص مي‏کند.

 

تعریف گزارش فنی:    گزارش‏‌هاي فني بر سه نوع هستند:

- گزارش فني نوع اول: مجموعه‏اي كه توافق لازم براي تصويب آن به عنوان استاندارد يا دستورالعمل حاصل نشده است.

- گزارش فني نوع دوم: مجموعه‏اي كه گزارش كار‏هائي را ارائه مي‏دهد كه هنوز در مرحله تحقيقات فني هستند و احتمال دارد در آينده به عنوان استاندارد يا دستورالعمل مطرح باشند.

- گزارش فني نوع سوم: مجموعه‏اي كه هدف آن گردآوري شواهد،  مشخص نمودن وضع موجود يا بطور عمومي ارائه نتايج تحقيقات به منظور اطلاع‏رساني و پشتيباني از مراحل تدوين استاندارد و دستورالعمل است.

 

تعریف اطلاعات مکانی:   

اطلاعاتی که بطور صريح به سيستم مختصات جهانی يا محلی منتسب باشد يا بطور ضمنی به يک موقعيت مکانی مشخصی اشاره نمايد.

مسئولیت استاندارد‌سازی:   

مسئولیت استاندارد‌سازی در زمینه نقشه و اطلاعات مکانی بر عهده «کمیته استاندارد‌های اطلاعات توپوگرافی رقومی» است. این کمیته با مشارکت کارشناسان از بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی، دانشگاهی، ... و کارشناسان سازمان نقشه‌‌برداری کشور، نسبت به انجام وظائف مربوطه اقدام می‌نماید. همچنین، به منظور هماهنگی فعالیت‌ها، سازمان نقشه‌برداری کشور و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با یکدیگر همکاری و تعامل دارند.

هدف کمیته استاندارد‌های اطلاعات توپوگرافی رقومی:

تدوين، بهنگام‏سازي و ابلاغ استاندارد و دستورالعمل‏ در خصوص اطلاعات مكاني، در چارچوب فعالیت‌های نقشه‏برداري و سيستم‏هاي اطلاعاتی مكان مبنا. دامنه اين استاندارد‌ها شامل موضوعات مربوط به مدل‌بندي، جمعآوري، پردازش، ارائه، مديريت و تبادل داده‏های مکانی مي‌باشد.

فعالیت‌های استاندارد‌سازی  سازمان نقشه‌برداری کشور:

×     تدوین، بهنگام‌سازی و مدیریت استاندارد‌های مورد نیاز فعالیت‌های نقشه‌برداری و ایجاد سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS)، شامل  بخش‌های زیر:

ú   استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های سازمان نقشه‌برداری کشور و متمم‌های آنها   (به جداول شماره 1 و 2 در صفحه فهرست استاندارد‌ها و دستورالعمل‌ها مراجعه نمائید)

ú   دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری شماره 119 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  (به جدول شماره 3 در صفحه فهرست استاندارد‌ها و دستورالعمل‌ها مراجعه نمائید)

×    مسئولیت ریاست و دبیری کمیسیون فنی استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص استاندارد‌های ISO19100 بر عهده سازمان نقشه‌برداری کشور می‌باشد. این کمیسیون نسبت به برگردان تخصصی و ارتقای مجموعه استاندارد‌های بین‌المللی ISO19100 در زمینه اطلاعات مکانی، مطابق آئین‌نامه تدوین استاندارد‌های ملی، اقدام می‌نماید. فعالیت مزبور با مشارکت نمایندگان رسمی ذیربط بخش‌های مختلف کشور صورت می‌پذیرد. (به جدول شماره 4 در صفحه فهرست استاندارد‌ها و دستورالعمل‌ها مراجعه نمائید)

×     مسئولیت ریاست و دبیری کمیته متناظرISIRI/TC211 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر عهده سازمان نقشه‌برداری کشور است. کمیته مزبور با جلب مشارکت دامنه وسیعی از کارشناسان مرتبط، نسبت به اظهار نظر کارشناسی در خصوص پیش‌نویس استاندارد‌های بین‌المللی اقدام می‌نماید.

 

5.3.5.0
V5.3.5.0