پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
 • EN
گروه های کارشناسی کاربران GIS استانها

به دنبال طرح تشكيل شوراهاي استاني كاربران سيستم هاي اطلاعات مکانی (PGIS) و تصويب اساسنامه اين شوراها در جلسه چهل و پنجم شوراي ملي كاربران GIS مورخ 4/8/1376 و با توجه به وظايف محوله از سوي معاونت رياست جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت ، به سازمان نقشه برداري كشور مبني بر هماهنگ سازي و سامان دهي فعاليت هاي GIS در استانها، برنامه ريزي براي راه اندازي و تشكيل جلسات مستمر در تمامي استانهاي كشور و همچنين راهبري اين شوراها توسط اداره كل سيستم هاي اطلاعات مکانی ) (GISسازمان نقشه برداري كشور صورت پذيرفت .

شوراهاي استاني كاربران GIS متشكل از تمامي دستگاههاي اجرايي در استان بوده كه به نوعي استفاده كننده داده هاي جغرافيايي مي باشند. لازم است تا اين شوراها جلسات منظمي در سطح استان داشته و مسايل مربوط به استفاده و بكارگيري فن آوري GIS را پيگيري و هماهنگ نمايند. اين مسايل شامل مواردي همچون اشاعه فرهنگ GIS در سطح استان، پايه گذاري سيستم اطلاعات جغرافيايي استاني (PGIS) ، ايجاد هماهنگي و تقويت همكاري بين سازمانها و دستگاههاي عضو شورا در زمينه ايجاد و استفاده از GIS ، دستيابي به زبان مشترك در زمينه GIS در سطح استان، جلوگيري از كارهاي مشابه و حذف دوباره كاريها و تبادل تجارب و مشاوره بر روي موضوعات مشترك در خصوص GIS مي باشد. اين شوراها هم اکنون تحت عنوان " گروه های کارشناسی کاربران GIS" تحت نظر کارگروه آمايش و محيط زيست در تمامی استانهای کشور در حال برگزاری است.

دبيري جلسات شوراها بعهده معاونت برنامه ریزی استانداری استانها( دفتر آمار و اطلاعات) مي باشد و سازمان نقشه برداری کشور نقش هماهنگ کننده را به عهده دارد.

 دستور كار جلسات شوراهاي استاني كاربران سيستم هاي اطلاعات مکانی(GIS)

بطور كلي دستور جلسات شورا در مرحله اول به شرح زير پيش بيني گرديده است: 

 1. معرفي نمايندگان تام الاختيار از سوي دستگاههاي عضو شورا
 2. تعيين و هماهنگي تاريخ و زمان بازديد از سازمان نقشه برداري كشور توسط اعضاي معرفي شده
 3. مسايل مربوط به آموزش منابع انساني، تعيين مواد آموزشي، زمان آموزش و ...
 4. پيگيري و پشتيباني ايجاد هسته هاي GIS در دستگاههاي اجرايي و سازمان  مديريت‌‌و برنامه ريزي استان
 5. شناسايي وضع موجود از لحاظ اقلام اطلاعات مكاني و توصيفي توليد شده، منابع انساني و تجهيزات موجود
 6. تعيين اعضاي كميته هاي تخصصي براي كاربردهاي GIS شهري و منطقه اي
 7. تعيين اقلام اطلاعات مكاني و توصيفي كاربردي مورد نياز، مشترك بين تمامي دستگاههاي استان در كاربردهاي استاني براي اضافه نمودن به پايگاه اطلاعات توپوگرافي ملي در مقياسهاي 1:25000 و 1:1000000
 8. تكميل اقلام اطلاعات توصيفي موجود پايگاه اطلاعات توپوگرافي ملي در مقياسهاي 1:25000 و 1:1000000
 9. نحوة‌‌مشاركت‌‌دستگاههاي‌‌اجرايي‌‌براي‌‌دراختيارگذاردن‌‌اطلاعات موجودوتبادل‌‌آنها
 10. تشكيل سمينارها و گردهماييهاي GIS در استان
 11. انتشار نشريه و خبرنامه GIS در سطح استان
 12. جمع بندي اقلام اطلاعات مكاني و توصيفي كاربردي مورد نياز، مشترك بين دستگاههاي اجرايي استان در كاربردهاي شهري و در مقياس 1:2000
 13. مقايسة اقلام اطلاعات مكاني، توصيفي و نقشه هاي مورد نياز دستگاههاي عضو شورا با وضعيت موجود مندرج در دفترچه هاي راهنما و استخراج فهرست اقلام و نقشه هايي كه مي‌‌بايستي تهيه و يا جمع آوري شوند و تصميم شورا در خصوص چگونگي تهية آنها
 14. بحث و بررسي در خصوص شرايط انتخاب يك نرم افزار مناسب GIS
 15. بحث و بررسي در خصوص چگونگي انجام يك پروژه نمونه (Pilot Project) توسط اعضاي كميته هاي تخصصي در زمينة GIS با توجه به نيازها و لزوم انجام آن
 16. بحث و بررسي در خصوص مسايل مربوط به آموزش هاي تخصصي و كاربردي دستگاههاي عضو شورا در خصوص GIS
 17. بحث و بررسي در خصوص شرايط ايجاد مركز اطلاعات جغرافيايي استان و امكان راه اندازي شبكه استاني GIS

اهداف فعلي شوراها

1- تعيين اقلام اطلاعات مكاني و توصيفي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي در راستاي راه اندازي GIS در هر دستگاه اجرايي:

2- تهية كتابچه راهنماي انواع نقشه هاي موجود در استان با درج مشخصات تكنيكي آنها از جمله (مقياس، سال، منبع تهيه، تهيه كننده و ...)و همچنين فهرست اقلام اطلاعات مكاني موجود در نقشه ها و تهيه فهرست اقلام اطلاعات توصيفي موجود

3- انجام يك پروژه راهنما (Pilot Project) در هر كميته تخصصي با كمك اعضاي كميته ها به طور مشترك و با توجه به نتايج مراحل قبل.

4- ايجاد پايگاه داده مکانی شهری درمراکز استانها جهت سرويس دهي مناسب به كاربران GIS

سازمان مديريت استان ها

 

معاونت برنامه ریزی استانداری آذربايجان شرقي

معاونت برنامه ریزی استانداری آذربايجان غربي

معاونت برنامه ریزی استانداری اردبيل

معاونت برنامه ریزی استانداری اصفهان

معاونت برنامه ریزی استانداری ايلام

معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر

معاونت برنامه ریزی استانداری جهارمحال بختياري

معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان

معاونت برنامه ریزی استانداری خوزستان

معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان

معاونت برنامه ریزی استانداری سمنان

معاونت برنامه ریزی استانداری سيستان و بلوچستان

معاونت برنامه ریزی استانداری فارس

معاونت برنامه ریزی استانداری قزوين

معاونت برنامه ریزی استانداری قم

معاونت برنامه ریزی استانداری كردستان

معاونت برنامه ریزی استانداری كرمانشاه

معاونت برنامه ریزی استانداری كرمان

معاونت برنامه ریزی استانداری كهگيلويه و بوير احمد

معاونت برنامه ریزی استانداری گلستان

معاونت برنامه ریزی استانداری گيلان

معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان

معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران

معاونت برنامه ریزی استانداری مركزي

معاونت برنامه ریزی استانداری هرمزگان

معاونت برنامه ریزی استانداری همدان

معاونت برنامه ریزی استانداری يزد

معاونت برنامه ریزی استانداری تهران


5.3.5.0
V5.3.5.0