پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
آئين‌نامه‌ پژوهش

         

شورای پژوهش سازمان نقشه‌برداری کشور‌

(آيين‌نامه‌ داخلی)

بخش اول - مفاهيم و تعاريف

ماده 1 ) پژوهش علمي و فني

پژوهش علمي و فني عبارتست از فعاليتهاي نظام يافته و خلاقه‏اي كه به منظور ارتقاء نظري و عملي دانش و يا فني خاص صورت پذيرفته و شامل اقسام زير مي باشد:

پژوهش بنيادين: اين نوع پژوهش عمدتا به منظور گسترش مرزهاي دانش بدون در نظر گرفتن استفاده عملي خاص براي كاربرد آن انجام مي‏گيرد.

پژوهش كاربردي: اين نوع پژوهش به منظور بكارگيري عملي نتايج حاصله از اجراي آن در علم و يا علومي خاص انجام شده و غالبا جنبه نظري - تجربي دارد.

پژوهش توسعه‌اي: اين نوع پژوهش عمدتا جنبه تجربي داشته و به نوآوري يا بهبود روشها، مكانيزمها، دستگاهها و يا محصولات منجر مي شود.

ماده 2) طرح پژوهشي

طرح پژوهشي به تمامي فعاليتهاي مطالعاتي، طراحي و اجرايي كه به منظور پاسخگوئي به يك مسئله خاص (در ارتباط با علوم مهندسي ژئوماتيك و یا فعالیتهای سازمان) در مدت زمان تعيين شده و با بودجه و اعتباري معين انجام مي شود، اطلاق مي‏گردد.

ماده 3) پژوهشگر

پژوهشگر فردي حقيقي و يا حقوقي است كه براساس مفاد قرارداد يا موافقتنامه منعقده بين وي و سازمان نقشه‏برداري كشور و ضوابط اين آيين­نامه متعهد به انجام طرح پژوهشي مي‌گردد. پژوهشگر موظف است بطور مرتب و براساس برنامه زمانبندي قيد شده در قرارداد یا موافقتنامه، گزارشات مكتوبي از پيشرفت پروژه خود را به ناظری که از طرف شورای پژوهش انتخاب و به او معرفی میگردد تحويل و یک رونوشت نیز به دبیرخانه شوراي پژوهش ارسال نمايد.
تبصره 1- مدت زمان تعيين شده در قرارداد، در صورت لزوم و براساس درخواست پژوهشگر و تائيد ناظر و بررسي در دبیرخانه شوراي پژوهش ميتواند تمديد گردد.
تبصره 2- پژوهشگر حقيقي بايد داراي مدرك دانشگاهي در يكي از رشته‏هاي علوم مهندسي ژئوماتيك (شاخه‌هاي مختلف علوم مهندسي نقشه‌برداري شامل نقشه‌برداري زميني، ژئودزي، فتوگرامتري، کارتوگرافي، آبنگاري، كاداستر، سنجش از دور، سامانه­های اطلاعات مکانی و ...) و یا رشته‏هاي مرتبط با پژوهش مورد نظر باشد.
تبصره 3- پژوهشگر حقوقي بايد داراي شخصيت حقوقي پذيرفته شده (مطابق با موازين قانوني) بوده و صلاحيت وي، هم از نظر توانايي علمي و فني و هم از نظر ضمانتهاي لازم جهت انجام تعهدات قيد شده در قرارداد، براي شوراي پژوهش محرز شده باشد.

ماده 4) پرسشنامه طرحهاي پژوهشي

پرسشنامه طرح پژوهشي حاوي سوالاتي در مورد مشخصات فردي پژوهشگر و سوابق فعاليت‏هاي تحقيقاتي پژوهشگر، اطلاعات مربوط به طرح پژوهشي، اطلاعات مربوط به هزينه­ها، وسايل و تجهيزات مورد نياز و ساير موارد مي‏باشد. هر پژوهشگر بايد نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام نموده و پرسشنامه تكميل شده اساس تصميم‏گيري شوراي پژوهش در مورد طرح پژوهشي خواهد بود. (نمونه فرم پرسشنامه به پیوست می­باشد)
ماده 5) كارشناس ناظر
كارشناس ناظر عبارتست از فرد واجد صلاحيتي كه با تصویب شوراي پژوهش تعيين مي‏شود. كارشناس ناظر موظف است برابر با مفاد قرارداد نظارت كه با وي منعقد مي­گردد، بطور مستمر بر كار پژوهشگر نظارت نموده و نظريات كارشناسي خود را در مورد نتايج مرحله­اي پيشرفت پروژه كتبا" به شوراي پژوهش اعلام نمايد. مسئولیت حسن اجرای طرح پژوهشی و تطبیق آن با پیشنهاد اولیه طرح دهنده، در تمامی مراحل اجرا با ناظر می­باشد.
تبصره - به تشخيص شوراي پژوهش، به هنگامي كه گسترش و تنوع تخصصهاي مورد نياز در يك طرح پژوهشي ايجاب نمايد، مسؤليت نظارت بر اجراي طرح پژوهشي به يك گروه نظارتی ارجاع مي شود.
ماده 6) همکاران طرح
طرح دهنده ميتواند جهت اجراي طرح پژوهشي، همكاران و يا مشاوراني را انتخاب و نام آنان را در پرشنامه طرح پژوهشی قید نماید. در اینصورت طرح پژوهشی باید به امضای همکاران طرح­دهنده رسیده باشد.

بخش دوم - شوراي پژوهش

 

ماده 7) هدف  
به منظور سياستگزاري و هدايت پژوهش و انتشار دستاوردهای علمی در سازمان نقشه‌برداری کشور شوراي پژوهش براساس اين آئين­نامه تشكيل شده و فعاليت مي نمايد.
ماده 8) وظایف و اختیارات
8-1) تعيين اهداف، سياست‌ها، برنامه‌ها و اولويت‌هاي پژوهشي
8-2) بررسی، تصويب یا رد طرح‌هاي پژوهشي
8-3) نظارت بر چگونگي انجام طرح‌هاي پژوهشي و اتخاذ تدابير اصلاحي در صورت لزوم
8-4) تعیین ناظر یا ناظران برای طرح‌های پژوهشی
8-5) تصويب انتشارات علمي شامل کتب و نشريات
8-6) تعیین معیارهای انتخاب پژوهشگران برتر
8-7) بررسی و تصویب فرصت مطالعاتی پژوهشگران سازمان نقشه‌برداری کشور
8-8) تصويب دستورالعمل‌هاي لازم براي انجام وظايف شورا

ماده 9) تركيب شورای پژوهش
اين شورا از 5 عضو دائمی و 5 عضو غیردائمی زیر تشكيل مي شود:

9-1) اعضای دائمی
1- رئيس سازمان نقشه‌برداری کشور (رئيس شورا)

2- مدیر پژوهش و برنامه‌ریزی (دبیر شورا)
3- معاون فنی

4- رئیس اداره پژوهش

5- رییس آموزشکده نقشه­برداری

9-2) اعضای غیر دائمی

به پيشنهاد دبیر شورا و تصویب در جلسه شورای مدیران سازمان نقشه­برداری کشور، تعداد 5 نفر کارشناس برای مدت دو سال و با داشتن حق رأی، برای عضویت غیر دائم در شورای پژوهش انتخاب شوند. تخصص این افراد میبایست در زمینه­های زیر باشد:

1-    یک نفر متخصص در زمینه ژئودزی یا نقشه‌برداری زمینی

2-     یک نفر متخصص در زمینه فتوگرامتری یا سنجش از دور (RS)

3-     یک نفر متخصص در زمینه سامانه­های اطلاعات مکانی (GIS)

4-     یک نفر متخصص در زمینه کارتوگرافی و نمایش اطلاعات مکانی (Visualization)

5-     یک نفر متخصص در زمینه آبنگاری

9-3) در بررسی هر طرح پژوهشی مرتبط با فعالیت‌ مدیریت‌های سازمان نقشه‌برداری کشور، دبیر شورای پژوهش، مدیر ذیربط را جهت اظهار نظر و با داشتن حق رأی، به جلسه شورای پژوهش دعوت می­نماید.

تبصره: چنانچه مدیر ذیربط از اعضای دائمی یا غیر دائمی باشد، دبیر شورا می­تواند یک نفر متخصص در زمینه طرح پژوهشی مربوطه را با داشتن حق رای به جلسه شورا دعوت کند.

9-4) به پیشنهاد حداقل 3 نفر از اعضای دائمی و تأیید رییس شورا، عضویت هر یک از اعضای غیر دائمی در شورای پژوهش لغو می‌گردد.

9-5) دبیر شورا موظف است حداکثر پس از یک ماه از زمان لغو عضویت هر یک از اعضای غیر دائمی، پیشنهاد فرد جایگزین را با لحاظ نمودن زمینه تخصصی مندرج در ماده 9 به شورای مدیران ارائه نماید.

ماده 10) نحوه ‌تشكيل جلسات شورا

10-1) شورا هر 2 ماه يكبار جلسة عادي خواهد داشت؛

10-2) جلسات ‌شورا با حضور حداقل 7 عضو دارای رأی رسميت يافته و تصميمات آن معتبر خواهد بود؛

تبصره 1- رسميت جلسات شورا منوط به حضور رئيس يا دبیر شورا خواهد بود.

تبصره 2- در غياب رئيس شورا، دبیر شورا ریاست جلسات شورای پژوهش را برعهده خواهد داشت.

ماده 11) نحوه تصميم گيري در شورا

11-1) تصميم گيري در شورا به صورت راي مخفي با برگه خواهد بود و تصميمات با تعداد رای مثبت حداقل بیش از نصف اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهند بود؛

11-2) در صورتي كه يكي از اعضای شوراي پژوهش به عنوان طرح دهنده، همكار و يا مشاور طرح در جلسه شرکت داشته باشد، نمي‏تواند در راي‏گيري طرح مذكور شركت نمايد؛

11-3) طرح‌های پژوهشی مرتبط با هر یک  از مدیریت‌های مذکور در ماده 3، بدون حضور مدیر مربوطه قابل تصویب نخواهند بود.

ماده 12) وظايف رئيس شورا

12-1) اتخاذ تدابير لازم براي اجرای مصوبات شوراي پژوهش

12-2) انحلال شورا و تشکیل شورای موقت برای تعیین تکلیف شورای جدید در شرایط مقتضی

تبصره  رییس شورای پژوهش میتواند ریاست شورا را تا مدت معین به دبیر شورای پژوهش تفویض نماید و در این صورت وظایف دبیری شورا به عهده رئیس اداره پژوهش خواهد بود.

ماده 13) دبيرخانه شوراي پژوهش

13-1) به منظور انجام امور اجرايي شوراي پژوهش، دبيرخانه شوراي پژوهش تشكيل مي‌شود

13-2) رياست دبيرخانه شوراي پژوهش به عهده دبير شوراي پژوهش است

13-3) دبیر شورای پژوهش می­تواند وظایف دبیرخانه را به رییس اداره پژوهش واگذار نماید.

13-3) وظايف دبيرخانة شوراي پژوهش به شرح زير میباشد:

·        ارائه طرح در شورای پژوهش برای بررسی و تصویب
·       ارسال طرح برای متخصص یا متخصصین مربوطه جهت بررسی و اظهار نظر قبل از ارائه در شورای پژوهش
·        نظارت بر چگونگی انجام مراحل اجرایی طرح‌های پژوهشی
·        بررسی نحوه نظارت در تمامی مراحل انجام طرح پژوهشی 
·        ارزیابی گزارش‌های طرح‌های پژوهشی
·        اطلاع‌رسانی درباره طرح‌های پژوهشی
·        انجام كليه مكاتبات و نگهداري مصوبات و پيگيري‌هاي شوراي پژوهش
·        تهيه، تدوين و به­روز نگهداري سيستم بانك اطلاعاتي طرح‌هاي پژوهشي
·        تهیه، تدوین و اصلاح آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شورا
·        روزآمد نمودن عناوين طرح‌های پژوهشی اعلام شده از طرف اعضای شورای پژوهش

ماده 14) تغییرات

هرگونه تغییر در مواد این آئین‌نامه به پیشنهاد هر یک از اعضای شورا و تصویب در شورای پژوهش و تأیید رییس سازمان قابل اعمال خواهد بود.

تبصره - بند 2 ماده 12 مستثنی از این ماده است.

                                                                                            

                                                                                            

5.3.5.0
V5.3.5.0