پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
  • EN
فهرست مقالات پذیرفته شده در همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی برای ارائه به صورت شفاهی

1-نام يگانه و تاريخي خليج فارس- دکتر جهانگيری

2-کوششهای دولت جمهوری آذربايجان در تحريف نام «آذربايجان»- دکتر امیر احمدیان

3-منافع ملی ایران در نامگذاری مناسب ؛خزر ، مازندران، کاسپین؟!- سجاد کریمی پاشاکی

4-هويت ايراني در نام جزاير تنگه هرمز- دکتر مقصودی-عشورنژاد

5-جایگاه نام خزر درایران وبررسی علل عدم پذیرش این نام در عصرحاضر - محمد رضا پورغلامی

6-نامهاي جغرافياي تاريخي ، اسناد مانده گار از ميراث غير ملموس بشري- نصرالله فلاح تبار

7-اهمیت نقش جایگذاری صحیح نام‌‌های جغرافیایی بر روی نقشه‌ها- دکتر مقصودی

8-بررسی نامهای عوارض طبیعی در نقشه های پوششی25000- داد فر معنوی

9-پايگاه نامهاي جغرافيايي ، مرجع ملي نامهاي جغرافيايي در كشور-  ابوالفضل بلندیان

10-سير تغيير نام و نامگذاري مكانهاي جغرافيايي- حسن مهربان

11-يكسان سازي نامهاي جغرافيايي در مقياس خرد و كلان-  کمال نوذری

12-نام هاي جغرافيايي آذربايجان در منابع کهن تاريخي- عطاء الله عبدی

 13-اهميت گرد آوري پيشينة نام هاي جغرافيايي ازمنابع موجود(سفرنامه ها و كتب تاريخي)- توکل جعفری

 14-اتیمولوژی نام واژه های جغرافیایی ایران در سفرنامه ها و منابع تاریخی- شهناز بيگی بروجنی

 15-وجه تسمیه آوج - مریم امیدی آوج


5.3.5.0
V5.3.5.0