پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
  • EN
نکته

 

مقتضی است، مقاله دهندگان محترم قبل از شروع جلسه با مسوول سالن سخنرانی برای نصب فایل خود و تحویل رزومه هماهنگی نمایند.

مسوول سالن ابراهیمی: آقای الله وردی

مسوول سالن هفت تیر: آقای کریمی

                                                                        دبیرخانه همایش

 


5.3.5.0
V5.3.5.0