پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
  • EN
كميته هماهنگی تقسیمات سیاسی کشوری

بعلت مغایرت هایی که بین مرزهای سیاسی کشور در دو مقیاس 1:250.000 و 1:25.000 وجود دارد.( برای مثال یک دهستان ممکن است در نقشه­های 1:250.000 در یک شهرستان و در نقشه های 1:25.000 در شهرستان دیگری واقع شده باشد).و  همچنین استفاده وزارت کشور از نقشه­های 1:250.000، مرکز آمار ایران از نقشه های 1:50.000 و سازمان نقشه­برداری کشور از نقشه­های 1:25000 ،باعث مشکلاتی درتعیین مرزهای سیاسی کشور می گردد .

به این منظور در یکصد و پنجاه  و سومین جلسه شورای ملی کاربران GIS مقرر گردید کمیته ای متشکل از وزارت کشور، مرکز آمار ایران و سازمان نقشه­برداری کشور در خصوص هماهنگی برای مرزهای سیاسی تشکیل گردد. دبیری کمیته فوق بعهده وزارت کشور می باشد

 


جلسات کمیته

5.3.5.0
V5.3.5.0