پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
اداره کل نظارت و کنترل فنی

به استناد مادۀ 11 قانون احکام دائمی برنامه  های توسعه کشور، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص استقرار کامل نظام پایه اطلاعات مکانی کشور (موضوع تصویب نامه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/6/1396 هیأت وزیران)، مادۀ 23 قانون برنامه و بودجه و آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی و نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب نامۀ شمارۀ 42339/ت33497هـ مورخ20/4/1385 هیأت وزیران)، نظارت و کنترل فنی بر اجرای قراردادهای خدمات مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک به منظور تحقق موارد زیر به نمایندگی از سازمان نقشه برداری کشور بر عهده اداره کل نظارت و کنترل فنی است:
- حفظ استاندارد و ارتقای کیفی کلیه خدمات و محصولات مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک در سطح کشور.
-انطباق داده های مکانی کشور با استانداردهای ذیربط به منظور بهره گیری در زیر ساخت اطلاعات مکانی کشور و تقویت امکان بهره گیری مکرر از اطلاعات موجود.
-جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف سرمایه های ملی با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مکانی سازمان نقشه برداری کشور.
-جمع آوری و نگهداری داده ها، اطلاعات مکانی، نقشه ها و فایل ها به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی کشور.

محورهای فعالیت ،اهداف و ماموریت

محصولات و خدمات  مد نظر شامل موارد  زیر می باشد:

-تعیین موقعیت به روش های مختلف برای مقاصد حرفهای.
-گسترش شبکه های ژئودزی، ترازیابی دقیق و ثقل سنجی.
-طراحی و تعیین سطوح مبنائی مسطحاتی، ارتفاعی و سیستم تصویر.
-تصویر برداری هوائی به مقصود تهیه نقشه و با هر نوع سکویی، اعم از هواپیما یا پهپاد.
-تهیه نقشه های توپوگرافی برای مقاصد مختلف، اعم از منطقه ای، مسیر راه، خطوط لوله و نیرو، شهری و نقشه های کاداستر با روشهای مختلف .
-تهیه نقشه های تصویری و شبکه ای با روشهای هوائی و فضائی همراه با پردازش تصاویر و انجام تصحیحات هندسی مسطحاتی، رفع جابجایی ناشی از اختلاف ارتفاع، انجام تصحیحات طیفی و استخراج اطلاعات از داده های ماهواره ای.
-تهیه نقشه و مدل سه بعدی از انواع سازهها و ابنیه تاریخی.
-ارائه خدمات مهندسی نقشه برداری در حوزه سنجش از دور.
-تهیه مدل ارتفاعی رقومی (DSM، DEM، DTM)
-عمق یابی و تهیه نقشه از بستر پهنه های آبی و رودخانه ها، مطالعات جزر و مدّی، جریان سنجی حرکت آب و محاسبه و تهیه جداول مربوطه، تعیین موقعیت سکوهای حفاری، چاه های نفت و گاز، نمونه برداری از بستر پهنه های آبی و رودخانه ها.
-نقشه برداری تونل و معدن.
-میکروژئودزی و مطالعات رفتارسنجی سدها و سازه های بزرگ، پایش جابجائی زمین به مقاصد ژئودینامیک، جابجایی گسل ها و فرونشست.
-طراحی و پیادهسازی سامانه مکان محور (سامانه اطلاعات مکانی – GIS ، سامانه اطلاعات ملکی – LIS ، ...) 
-ایجاد زیرساخت داده مکانی (SDI) .
-جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی به  منظور پردازش های کارتوگرافی یا تهیه اطلسهای موضوعی.
-آماده   سازی نقشه و اطلاعات مکانی به منظور ورود به پایگاه داده مکانی.
-تألیف، تدوین، ترسیم و ارائه کلیه نقشه ها، اعم از توپوگرافی و موضوعی و انجام امور کارتوگرافی تا مرحله نشر.

ادارات زیرمجموعه

اداره نظارت و کنترل نقشه برداری زمینی
اداره نظارت و کنترل سامانه های اطلاعات مکانی 
اداره نظارت و کنترل نقشه برداری هوایی
اداره نظارت و کنترل عملیات کارتوگرافی 
اداره نظارت و کنترل آبنگاری 

ورود به صفحه اداره کل5.3.5.0
V5.3.5.0