پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
 • EN

  مقالات اداره فیزیکال ژئودزی
  دسته بندي اخبار 

  گزارشات اداره فیزیکال ژئودزی
  دسته بندي اخبار 

  اداره فیزیکال ژئودزی
  اداره فیزیکال ژئودزی

  (Physical Geodesy Department )

   شرح وظایف و اهداف پیش‌بینی شده در اداره فیزیکال ژئودزی

   •    مدلسازی میدان‌گرانی زمین
   •    هدایت و نظارت بر گسترش شبکه‌های مبنایی کشور
   •    ساماندهی و رقومی‌سازی اطلاعات گرانی و تشکیل بانکهای اطلاعاتی
   •    کنترل و تنظیم دوره‌ای دستگاه‌های گرانی‌سنج
   •    احداث ایستگاه‌های شبکه‌های مبنایی ژئودزی چند منظوره
   •    گرانی‌سنجی بر روی ایستگاه‌های شبکه‌های گرانی و ترازیابی کشور
   •    پردازش اندازه‌گیری‌های مربوط به تعیین موقعیت GPS ایستگاه‌های شبکه چند منظوره درجه دو
   •    انجام کنترلهای اولیه مشاهدات شامل کنترل نویز و دریفت دستگاهی
   •    محاسبات و آنالیز داده‌های گرانی، اعمال تصحیح کالیبراسیون، سرشکنی شبکه و کنترل مشاهدات
   •    محاسبات و آنالیز داده‌های GPS  شبکه چند منظوره درجه دو به همراه سرشکنی شبکه
   •    تهیه گزارشات فنی مناسب


   مقدمه
   بطور كلي در مباحث فیزیکال ژئودزی و مطالعه ميدان‌گرانی‌ زمين، يكي از مهمترين كميت‌هاي قابل اندازه‌گيري، مقدار گرانی بوده كه در علوم فنی و مهندسي مختلف مرتبط با زمين نظیر ژئودزي، ژئوفيزيك و زمين‌شناسي از اهمیت بسیاری برخوردار است. به منظور یکسان‌سازی عملیات گرانی‌سنجی لازم است شبکه‌هایی یکپارچه و با تراکم همگن در سرتاسر کشور ایجاد گردد تا با در اختیار داشتن این شبکه‌ها، تمامی فعالیت‌های گرانی‌سنجی در سطح کشور تحت یک سیستم واحد درآید. در نهایت از این داده‌های ‌گرانی با تراکم مناسب و دقت بالا می‌توان برای مدلسازي ميدان‌گرانی زمين، محاسبه ژئوئيد دقيق بعنوان سطح مبناي ارتفاعي کشور، تعیین تصحيحات مربوط به اثر ميدان‌گرانی زمين بر روی ارتفاع‌هاي خام ترازيابي دقيق، محاسبه زاويه انحرافهاي قائم و انحناهاي راستاهاي شاقولي، محاسبه دانسيته توده‌هاي داخل زمين و ... استفاده نمود.
   همچنین وجود این شبکه‌ها از گسترش خطاهای سیستماتیک در داده‌های گرانی جمع‌آوری‌شده جلوگیری کرده و کنترل خطاها را ممکن می‌سازد. بنابراین وجود شبکه‌های گرانی از ابعاد جهاني گرفته تا منطقه‌اي و ملي در واقع چارچوبي براي يكپارچه كردن كليه اطلاعات گرانی جمع‌آوری شده در سطح کشور بوده و از آنها می‌توان براي تعيين تغييرات زماني گرانی نیز استفاده نمود.
    
   تاريخچه عملیات گرانی‌سنجی در سازمان نقشه‌برداری

   فعالیت‌های اصلی گرانی‌سنجی سازمان نقشه‌برداری کشوردر ابتدا به منظور تصحیح اثر میدان‌گرانی زمین بر روی شبکه‌های ارتفاعی و عملیات گرانی‌سنجی بر روی ایستگاههای شبکه ترازیابی درجه 1 کشور در سال 1360 آغاز گردید و در دهه 70 با خرید 3 دستگاه گرانی‌سنج از نوع CG-3M ، فعالیت‌های گرانی‌سنجی بر روی این شبکه‌ با سرعت بیشتری گسترش یافت. با توجه به نیاز به گسترش شتاب‌گرانی با تراکم بیشتر در سطح کشور به منظور مدل‌سازی میدان‌گرانی محلی زمین و تعیین سطح مبنایی ارتفاعی کشور، در سال 1376 شبکه گرانی درجه صفر کشور طراحی و درچندیننوبتعملیاتاندازه‌گیری شتاب‌گرانیمطلقبررویبسیاری از ایستگاه‌های اینشبکهانجام گردید. در سال 1384 خط کالیبراسیون تله‌کابینی-زمینی به منظور کالیبراسیون مشاهدات شتاب‌گرانی دستگاه‌های گرانی‌سنج طراحی و ایجاد گردید. در سال 1382 شبکه گرانی درجه1 کشور به تعداد 670 ایستگاه به فواصل 55 کیلومتر طراحی شد و با اضافه شدن 3 دستگاه گرانی‌سنج از نوع CG5 به ناوگان گرانی‌سنجی سازمان نقشه‌برداری کشور عملیات گرانی‌سنجی بر روی این شبکه‌ آغاز گردید. همچنین از سال 1385 ایجاد شبکه‌ گرانی درجه 2 کشور به فواصل ایستگاهی 25 کیلومتر (در حدود 2000 ایستگاه) و شبکه گرانی درجه 3 کشور به فواصل ایستگاهی 10 کیلومتر (بیش از 20000 ایستگاه) توسط کارشناسان اداره‌کل نقشه‌برداری زمینی در حال گسترش است.

    
   شبکه های گرانی (ثقل) ایران  Iranian Gravity Networks ) )
   • شبکه گرانی درجه صفر ایران
   • شبکه مبنایی ژئودزی چند منظوره درجه یک ایران
   • شبکه مبنایی ژئودزی چند منظوره درجه دو ایران
   • شبکه گرانی درجه سه ایران
    
   پروژه های موردی انجام گرفته در اداره فیزیکال ژئودزی
   • اندازه گیری مقدار گرانی مطلق قله دماوند
   • اندازه گیری کمترین مقدار گرانی ایران بر روی قله هزار در کرمان
   • عملیات گرانی سنجی در منطقه محلات به منظور مطالعات زمین گرمایی
   • عملیات گرانی سنجی در منطقه نصرآباد کاشان به منظور تعیین مخاذن ذخیره سازی گاز
   • عملیات گرانی سنجی در جنوب تهران در چند اپک به منظور بررسی تغییرات منطقه فرونشست
   • عملیات گرانی سنجی به همراه GPS دقیق در اطراف قله دماوند در چند اپک به منظور بررسي و برآورد ميزان تغيير شكل پوسته زمين در دماوند
    


    

                                                                                        اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی


                                                                                                   http://glsd.ncc.org.ir


   5.3.5.0
   V5.3.5.0