پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
 • EN

  مقالات اداره ترازیابی
  دسته بندي اخبار 

  گزارشات اداره ترازیابی
  دسته بندي اخبار 

  اداره ترازیابی
  اداره ترازیابی  دقیق
  (Precise Leveling Department)

  یکی از وظایف اصلی سازمان نقشهبرداري كشور در بخش شبکههای مبنايي، ايجاد، حفظ و گسترش شبكه سراسري ارتفاعي میباشد. ايستگاههاي اين شبكه براساس دقت و اهداف موردنظر به  سه نوع  درجه يك، دو  و سه تقسيم بندي شده و ایستگاههای این شبکه براساس دستورالعملهاي مشخص ايجاد و اندازهگيري شدهاند .

  شرح وظایف و اهداف پیش‌بینی شده در اداره ترازیابی دقیق:

   

  • ايجاد و گسترش شبكه‏ هاي ارتفاعي درجه يك و دو و سه به ‏‏منظور ايجاد سيستم ارتفاعي يكسان براي تهية نقشه ‏هاي پوششي كشور
  • بررسي جابجائي ‏هاي ارتفاعي پوسته زمين (ژئوديناميك منطقه ‏اي)
  • ايجاد نقاط مبنايي براي شبكه های كنترل
  • ايجاد تراكم مناسب نقاط مبنايي جهت تهية نقشه ‏هاي پوششي كشور و نقشه ‏هاي بزرگ و كوچك مقياس
  • مطالعة نقشه‌هاي توپوگرافي براي کنترل نشست‌ و تغيير شکل‌هاي سريع
  • ساماندهی و رقومی‌سازی اطلاعات ترازیابی و تشکیل بانکهای اطلاعاتی
  • طراحي، هدايت و نظارت به منظور تهيه استاندارد ها و دستور العمل هاي لازم براي ايجاد شبكه هاي ترازیابی
  • تحقيق، هدايت و نظارت به منظور تهيه اطلاعات مختلف ملي و جهاني لازم و بكار گرفتن اين اطلاعات در يك سرشكني جامع با هدف توليد محصولات مختلف
  • هدايت براي ايجاد، حفظ و بهبود مستمر يك سيستم بايگاني مناسب (كامپيوتري و كاغذي) براي كليه اندازه گيري هاي خام، نتايج حاصل از پردازش هاي اوليه و پردازش هاي بعدي
  • بررسی جابجایی های ارتفاعی ایستگاههای ترازیابی دقیق کشور در اثر پدیده هایی همچون فرونشست و زلزله با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری

   

  پروژه های موردی انجام یافته در اداره ترازیابی دقیق:

   

  • تهیه گزارش فنی تغییرات ارتفاعی ایستگاههای ترازیابی دقیق در بازه زمانی مشاهدات سری اول و دوم
  • تهیه گزارش فنی کنترل کیفیت مشاهدات سری دوم شبکه ترازیابی دقیق درجه یک ایران
  • تهیه گزارش فنی سرشکنی مشاهدات سری اول و دوم ترازیابی دقیق
  • تالیف کتاب ترازيابي دقيق در ايران، (براساس تجربيات طرح ترازيابي دقيق كشور)
  • اعمال تصحیح ارتومتریک به ایستگاههای شبکه چندمنظوره ژئودزی و سرشکنی نتایج
  • کالیبراسیون شاخصهای انوار و تهیه دستورالعمل مربوطه
  • سرشکنی خطوط درجه 2 و3 بعد از اعمال تصحیح ارتومتریک
  • ساختمان و اندازه گیری ایستگاه های جزر ومد سنجی
  • بروزرسانی کارتهای پایگاه داده های ترازیابی 
  • سرشکنی خطوط ترازیابی شهری بعد از اعمال تصحیح ارتومتریک 
  • سرشکنی ارتفاعی ایستگاه های GPS Levelling تهران پس از اعمال تصحیح ارتومتریک
  • تهیه گزارش فنی فرونشست یزد با استفاده از مشاهدات راداری و ترازیابی دقیق
   

  تهیه مقالات تخصصی:

   

  • Masoome Amighpeya, Behzad Voosoghic, Siyavash Arabi, Modeling interseismic deformation field of North Tehran fault extracted from precise leveling observation, Tectonophysics, Volume 679, 4 June 2016, Pages 169–179
   
  • Studying land subsidence in Yazd, Iran, by integration of InSAR and leveling measurements, Masoome Amighpey, Siyavash Arabi, Remote Sensing Applications: Society and Environment, Volume 4, October 2016, Pages 1–8


  • معصومه آمیغ پی، سیاوش عربی، علی طالبی ، بررسی فرونشست یزد با استفاده از تصاوير راداري، نشریه علمی پژوهشی علوم زمین ، سال بيستم، شماره 77، پاييز 1389
   
  • معصومه آمیغ پی، بهزاد وثوقی، سیاوش عربی، تغییر انحنا، کمیتی ناوردا به منظور بررسی تغییر شکل ارتفاعی شبکه های کنترل ژئودزی ، مجله ژئوفیزیک ایران ، ج5، شماره2 ، 1390، صفحه 120-116
   
  • مسعود مشهدي حسينعلي، يحيي جمور، يعقوب حاتم چوري، پيتر ونيچک، حميد نظري، معصومه آميغ پي، سياوش عربي، ارائه يک راهبرد براي تکرار ترازيابي دقيق در مقياس محلي با هدف تعيين زمين ساخت و ژئوديناميک ارتفاعي در ايران، نشریه علمی پژوهشی علوم زمین ، سال بيست و دوم، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 279-273
   
  • معصومه آمیغ پی، بهزاد وثوقی، مهدی معتق، سیاوش عربی، برآورد رفتار بین لرزه ای گسلهای فعال بر مبنای مشاهدات ژئودتیکی، مطالعه موردی: گسل شمال تهران، مجله علمی پژوهشی فیزیک زمین و فضا، سال چهل و يكم، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-35
   
  • معصومه آمیغ پی، سیاوش عربی، مرتضی صدیقی، کنترل کیفیت و سرشکنی مشاهدات سری دوم شبکه ترازیابی درجه  یک ایران و آزمونهای مربوطه، نشریه علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دوره ششم، شماره 3، شهریور ماه 1394، صفحه 20-11

   

   


  5.3.5.0
  V5.3.5.0